Algemene voorwaarden - KH Rentals
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders tussen partijen schriftelijk vastgelegd, van toepassing op alle door Krommenhoek Rentals BV en Krommenhoek Plastics BV, hierna te noemen KH-Rentals, gedane aanbiedingen en alle verhuurovereenkomsten waarbij KH-Rentals partij is. Eigen voorwaarden die zijn gesteld door huurders, afnemers en andere contracterende partijen, hierna te noemen huurder, zijn niet van toepassing ook al is daarnaar op elke wijze door huurder uitdrukkelijk naar verwezen.
1.2 De algemene voorwaarden gelden voor alle huurovereenkomsten tussen KH-Rentals en Huurder dan wel hun rechtsopvolger(s) inclusief mondelinge als ook schriftelijke aanvullende- en/of vervolg overeenkomsten.
1.3 Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten die gedaan zijn door KH-Rentals is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Huurprijzen, kosten en aanbiedingen
2.1 De op website als ook in catalogi of anderszins vermelde dag- en weekprijzen hebben geen bindend werking voor KH-Rentals tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald. KH-Rentals houdt het recht om zonder kenbaarheid deze prijzen en kosten te wijzigen totdat de huurovereenkomst is gesloten.
2.2 KH-Rentals kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of afwijkingen tot de vermelde informatie, afbeeldingen of prijsstellingen in uitgebrachte aanbiedingen of orderbevestigingen.
2.3 De door KH-Rentals uitgeleverde specificaties, beschrijvingen of anderszins gedane informatie zijn slechts bij benadering.
2.4 Voor zover huurder enige voorbereidingen doet treffen, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dit voor eigen rekening en risico.
2.5 De dag- en weekverhuurprijzen zoals door KH-Rentals op website, catalogi of anderszins is omschreven zijn gebaseerd op werkdagen van max 8uur gebruik.
Voor het vaststellen van de huurperiode worden alle dagen meegerekend. Zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen vallen hier niet buiten. KH-Rentals kent geen dagdelen en verhuurt uitsluitend per minimaal 1 dag.
2.6 Alle getoonde, schriftelijke dan wel mondelingen huurprijzen zijn exclusief BTW en transportkosten.
2.7 KH-Rentals heeft het recht om, buiten de periode van overeenkomst, zonder kenbaarheid de prijzen en kosten te verhogen.
2.8 De prijzen zoals zijn opgenomen in de catalogi van KH-Rentals zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de catalogi geldende omstandigheden. De getoonde prijzen zijn richtlijnen en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
2.9 Voor huurorders met een totaalbedrag dat minder bedraagt dan 20,- worden er handelingskosten gerekend van 15,-.

Artikel 3 Reserveren en annuleren
3.1 De huurder kan zich zeker stellen van gewenste gereedschap huur artikel(en) door voor het gewenste een reserveringsaanvraag hoofdzakelijk middels de website www.kh-rentals.nl te verrichten.
3.2 Indien gewenste beschikbaar is op beoogde tijdstip en datum, geeft KH-Rentals schriftelijke bevestiging voor het te reserveren op gewenst tijdstip en datum waarna een bindende overeenkomst tot stand komt.
3.3 Indien de huurder zonder opgave van reden het gereserveerde gereedschap artikel(en) niet op overeengekomen tijdstip en datum afneemt dan is de huurder gehouden een vaste vergoeding van 35,- per gereedschap artikel(en) te voldoen exclusief de eventuele “Haal- & Brengserivce” kosten zoals in de huurovereenkomst is opgenomen.
3.4 Onverminderd het voorgaande kan de huurder de reservering 7 dagen vóór aanvang van gewenste huur tijdstip en datum zoals in overeenkomst is vastgesteld zonder opgave van reden middels schriftelijk bevestiging de reservering annuleren.
3.5 Bij annulering binnen dag 7 of korter vóór aanvang van gewenste huur tijdstip en datum zoals in overeenkomst is vastgesteld is de huurder gehouden een vaste vergoeding van 35,- per gereedschap artikel(en) te voldoen.
3.6 KH-Rentals kan zonder enige tegenprestatie of vergoeding een (reservering) overeenkomst ontbinden in geval het in overeenkomst gereedschap artikel(en) niet uitgeefbaar is op het overeengekomen tijdstip en datum.
3.7 KH-Rentals houdt het recht om zonder opgave van geldige redenen een reserveringsaanvraag te weigeren.

Artikel 4 Levering en transport
4.1 In geval KH-Rentals onverhoopt de overeenkomst niet tijdig dan wel binnen 48 uur kan nakomen, is huurder gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig en zonder reden te ontbinden.
4.2 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal dat gedurende het zelf verzorgde transport van de gehuurde gereedschap artikel(en) ontstaat.
4.3 Bij gebruik van de “Haal- & Brengservice” dat KH-Rentals aanbiedt dient de huurder ter plaatse op locatie het gehuurde gereedschap artikel(en) in ontvangst te nemen. KH-Rentals houdt het recht om de overeenkomst te ontbinden volgens paragraaf 3.3 indien de huurder niet op de afgesproken tijd en locatie aanwezig is.
4.4 Het gehuurde gereedschap artikel(en) wordt franco aangeleverd binnen Nederland, mits in combinatie met een minimale materiaal orderwaarde volgens legenda “minimale orderwaarde per regio”. Bij huur van enkel en alleen huur gereedschap artikel(en) worden er transportkosten gerekend.

Artikel 5 Huurtermijn
5.1 Het huurtermijn vangt aan op de overeengekomen datum zoals in de overeenkomst, maar in ieder geval niet later dan de dag waarop het gereedschap artikel(en) door KH-Rentals aan de huurder ter beschikking is gesteld dan wel door KH-Rentals op locatie is afgeleverd.
5.2 Het huurtermijn eindigt op het tijdstip en datum wanneer het gereedschap artikel(en) weer in bezit is bij KH-Rentals. Indien het gehuurde gereedschap artikel(en) onverhoopt toch langer benodigd is dan vooraf was overeengekomen in de overeenkomst dan dient dit schriftelijk dan wel mondeling gevraagd te worden of dit mogelijk is. De mogelijkheid bestaat dat het betreffende gereedschap artikel(en) voor de dagen ná het vooraf overeengekomen huurtermijn reeds gereserveerd is waardoor verlenging van de huurovereenkomst niet mogelijk is. In dat geval zal het gereedschap artikel(en) op het afgesproken tijdstip en datum geretourneerd moeten zijn. Indien de huurder in gebreken blijft heeft KH-Rentals het recht om zonder tussenkomst van een rechterlijke macht de huurovereenkomst per direct te beëindigen en de hieruit voortvloeiende kosten, nadelen en rente in rekening te brengen bij huurder.
5.3 Het huurtermijn eindigt in geval van ondertekening van het einde-huurovereenkomst bij retournering aan de balie dan wel het ondertekenen van de ophaal orderbon indien de gereedschap artikel(en) worden opgehaald door onze “Haal- & Brengservice”.
5.4 Indien de huurovereenkomst meerdere gereedschap artikelen bevat is het bij KH-Rentals niet mogelijk om gedeeltelijk de overeenkomst te beëindigen.
5.5 KH-Rentals heeft te allen tijde het recht om zonder enige ingebrekestelling of vooraankondiging de gehuurde gereedschap artikelen bij de huurder terug te halen indien deze in gebreken blijft (eigendomsbehoud). De huurder is daarin verplicht om KH-Rentals de gewenste medewerking te verlenen en machtigt KH-Rentals om toegang te verschaffen tot de gehuurde gereedschap artikel(en). KH-Rentals is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat door huurder of derde wordt geleden bij het terughalen van haar eigendommen.

Artikel 6 Inspectie door huurder
6.1 Wanneer het gereedschap artikel(en) in ontvangst is genomen bij de balie dan wel vanuit onze “Haal- & Brengservice” dient de huurder het geleverde gereedschap artikel(en) na te zien op schade, ernstige vervuiling en incompleetheid. In geval van laatst genoemden dient de huurder dit direct dan wel binnen 24u aan KH-Rentals te melden. Bij het toch in gebruik nemen van het gereedschap artikel(en) vervalt het recht op reclameren.
6.2 Indien er tijdens de huurperiode een defect of gebrek ontstaat dan zal de huurder dit binnen 24u schriftelijk aan KH-Rentals melden.
6.3 Ieder vorderingsrecht van huurder jegens KH-Rentals vervalt indien A; het gebrek niet volgens lid 6.1 & 6.2 is gemeld bij KH-Rentals, B; het gehuurde gereedschap artikel(en) op onjuiste wijze is gehanteerd of verkeerd is opgeslagen of onderhouden door huurder, C; het gereedschap artikel(en) in gebruik heeft genomen na ontdekking van het gebrek of defect, D; huurder geen (volledige) medewerking heeft verleend aan KH-Rentals om het gebrek te onderzoeken dan wel in gelegenheid te stellen tot reparatie of vervanging van het defecte gereedschap artikel.

Artikel 7 Waarborgsom
7.1 Per verhuur gereedschap artikel wordt door KH-Rentals een op voorhand vastgestelde borgsom in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. De borgsom dient voorafgaand aan de verhuurperiode te zijn voldaan middels pinbetaling dan wel via bankoverschrijving ten gunste van KH-Rentals voordat overgegaan kan worden tot uitgifte van gehuurde gereedschap artikel(en) volgens huurovereenkomst. Bij verlenging, wanneer mogelijk (zie 1.1), zal een nieuwe borgsom voor het verstrijken van het overeengekomen huurtermijn ontvangen moeten zijn door KH-Rentals via eerder genoemde betaalmethode. Tenzij anders overeengekomen. Indien de huurder in gebreken blijft door de borgsom niet tijdig te voldoen dan kan KH-Rentals de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen.
7.2 Na het retourneren van het gehuurde gereedschap artikel(en) zal KH-Rentals binnen 48 uur het geretourneerde gereedschap artikel(en) nazien op gebreken, vervuiling en compleetheid. Indien dit in orde wordt bevonden zal KH-Rentals binnen 3 werkdagen het waarborg bedrag minus de verhuur kosten terugstorten op de bankrekening waarmee de borgsom is voldaan.

Artikel 8 Betaling en verzuim
8.1 Betaling vindt voor ingaan van huurovereenkomst plaats middels pinbetaling als ook bankoverschrijving mits anders schriftelijk overeengekomen.
8.2 Huren op rekening is in sommige gevallen mogelijk mits schriftelijk overeengekomen. Betaling dient in geval van huren op rekening 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien verhuurperiode langer is dan twee maanden, heeft KH-Rentals het recht tussentijds te factureren.
8.3 Huurder die niet binnen de geldende betalingstermijn betaald, verkeert van rechtswege in verzuim. De Huurder wordt in geval van niet tijdige betaling schriftelijk een laatste termijn van minimaal 14 dagen geboden om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Blijft betaling ook na het verstrijken van voornoemde termijn uit, dan is Huurder tevens de (buitengerechtelijke) kosten alsmede de wettelijke rente zoals genoemd in de aanmaning verschuldigd.
8.4 De Huurder is in geval van niet tijdige betaling vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag voor iedere maand dat de Huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de verschuldigde rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
8.5 De huurder machtigt, zonder recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, KH-Rentals de huurovereenkomst eenzijdig te verbreken en de machine terug te halen wanneer; A, de achterstand in de overeengekomen betalingstermijnen 2 of meer termijnen bedraagt, B; de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, C; de huurder liquideert, D; de omstandigheden

Artikel 9 Verlies en schade
9.1 De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, verlies of diefstal of indirect door derde is aangebracht aan het gehuurde gereedschap artikel(en) in de gehele periode dat deze in het bezit is van de huurder.
9.2 In geval van het in gebruik geven van de gereedschap artikel(en) aan derde blijft huurder volledig aansprakelijk. Het is niet toegestaan het gereedschap artikel(en) op enigerlei wijze als onderpand te gebruiken.
9.3 KH-Rentals hanteert op geen enkele wijze een schadeafkoopregeling en/of diefstalafkoopregeling. Indien het gehuurde gereedschap artikel(en) in de periode dat deze zich onder de verantwoordelijkheid van huurder valt, onverhoopt op enigerwijze zoek raakt of onherstelbaar beschadigd raakt dan zullen de gehele vervangingskosten voor rekening van huurder zijn. De huurder zal hier schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.
9.4 De huurder verplicht zich het gehuurde gereedschap artikel(en) zorgvuldig en oordeelkundig te gebruiken en volgens de voorgeschreven fabrikant voorschriften te onderhouden. Alle kosten, zoals materiaal, loon- en reiskosten ter herstelling van schade welke het gevolg is van in gebreke blijven van huurder, moeten door huurder worden vergoed en contant worden betaald.
9.5 Indien zoekgeraakte gereedschap artikelen of delen daarvan in een later stadium worden teruggevonden, maar welke reeds door KH-Rentals vervangingskosten voor in rekening zijn gebracht, dienen de verschuldigde huurkosten worden te betaald. Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op de vervangingskosten waarna het overblijvende deel terug wordt overgemaakt mist het zoekgeraakte artikel wordt geretourneerd in onbeschadigde en zonder defecten staat.
9.6 De gemaakte kosten ten behoeve voor het vaststellen, reparatie en/of reinigingskosten van het gehuurde gereedschap artikel(en) komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

Artikel 10 Terugneming na einde huurovereenkomst
10.1 Bij het einde van de huurovereenkomst zorgt de huurder dat het gehuurde gereedschap artikel(en) in de oorspronkelijke staat wordt geretourneerd op het overeengekomen tijdstip en datum, op de plaats waar het gereedschap artikel(en) bij aanvang van huurovereenkomst zijn opgehaald cq geleverd. Mits hier vooraf schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt tussen KH-Rentals en huurder kan hier van afgeweken worden.
10.2 Zonder vooraf schriftelijke toestemming van KH-Rentals is het door huurder niet toegestaan het gereedschap artikel(en) langer in bezit te houden dan het eind tijdstip en datum zoals op huurovereenkomst is gesloten. Als het gereedschap artikel(en) niet tijdig geretourneerd wordt is de huurder alsdan een schadevergoeding schuldig aan KH-Rentals welke bestaat uit de dubbele verhuur dagprijs per verstreken dag na de eind dag van de huurovereenkomst.
10.3 Het teruggebrachte gereedschap artikel(en) dienden door de huurder gereinigd en op dezelfde wijze te zijn verpakt zoals deze ook bij aanvang van huurovereenkomst is geleverd.
10.4 Het teruggebrachte gereedschap artikel(en) wordt binnen 48 uur onderworpen aan een controle door de afdeling Rentals van KH-Rentals (zie 7.2)

Artikel 11 Verzekering en afkoopregelingen
11.1 KH-Rentals biedt geen mogelijkheid tot het verzekeren van het gehuurde gereedschap artikel(en) tegen defecten, diefstal of kwijtraking. Bij één van laatst genoemde situaties komen de gehele vervangingskosten geheel voor rekening van huurder.
11.2 KH-Rentals biedt geen mogelijkheid tot het afsluiten van een afkoopregeling. De gehele reparatiekosten komen geheel voor rekening van huurder mits er aangetoond kan worden dat het defect door huurder is ontstaan door oneigenlijk gebruik.

Artikel 12 Boetes, belastingen en schadeclaims
12.1 De huurder verklaart zich akkoord om alle boetes, belastingen en schadeclaims die voortvloeien uit het gebruik van het gereedschap artikel(en) door hem of derden te zullen voldoen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht
13.1 KH-Rentals kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door of in verband houdt met het gehuurde gereedschap artikel(en), en/of indien het artikel door overmacht niet, niet juist of te laat ter beschikking is gesteld door KH-Rentals. De huurder zal KH-Rentals geheel vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade dat verband houdt met het gehuurde gereedschap artikel(en).
13.2 De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaafplicht heeft welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.

14 Risico Haal- & Brengservice
14.1 Indien de huurder gebruik wenst te maken van de door KH-Rentals aangeboden “Haal- & Brengservice” dient de huurder zorg te dragen dat het gereedschap artikel(en) zodanig is verpakt dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan. Als op verzoek van huurder hulp aan chauffeur van KH-Rentals wordt gevraagd geschiedt dit geheel op eigen risico van huurder.

15 Haal- & Brengservice
15.1 Het door KH-Rentals aangeboden “Haal- & Brengservice” bezorgt uitsluitend op de begane grond waarbij de voorwaarde wordt gesteld dat op de afgesproken tijdstip en datum een gevolmachtigd persoon aanwezig is die het gereedschap artikel(en) in ontvangst kan nemen. De KH-Rentals chauffeur zal onder geen beding een gereedschap artikel(en) onbeheerd afleveren. In het geval dat niemand het gevraagde gereedschap artikel(en) op het afgesproken tijdstip en datum in ontvangst kan nemen zal deze mee retour worden genomen waarna hier kosten voor gerekend zullen worden.
15.2 Indien gewenst is dat het gehuurde gereedschap artikel(en) opgehaald dient te worden zal de huurder dit minimaal 48 uur voor de gewenste datum schriftelijk moeten doorgeven aan KH-Rentals (zie 5.3).
15.3 Indien gewenst is dat het gehuurde artikel wordt bezorgt of afgehaald dan dient de huurder behulpzaam te zijn bij het laden en/of lossen. Indien huurder niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van het materiaal komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van de huurder.

16 Incasso
16.1 In geval de huurder niet binnen de voormelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft KH-Rentals zonder enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke (15 % van de vordering met een minimum van 350,-) kosten. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van KH-Rentals is de huurder niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

Artikel 17 Geschillen
17.1 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van/of voortvloeien uit een met KH-Rentals BV gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

Artikel 18 Privacy
18.1 Eventuele persoonsgegevens die de Huurder aan KH-Rentals kenbaar maakt, worden gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, eventuele invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het
voldoen aan wettelijke verplichtingen.
20.2 Partijen zullen bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds de voor hen
geldende verplichtingen op grond van de AVG naleven. De wijze waarop
KH-Rentals met persoonsgegevens omgaat, is vastgelegd in haar, van tijd tot tijd te wijzigen, privacyverklaring die raadpleegbaar is op de website: https://www.kh-plastics.nl/nl/privacybeleid. Eventuele verzoeken ter uitoefening van de rechten van de Huurder, of vragen omtrent het privacy beleid van KH-Rentals kunnen worden gericht aan: info@kh-plastics.nl.
20.3 Partijen garanderen dat de persoonsgegevens die zij met de andere partij
delen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, juist, niet bovenmatig en niet onrechtmatig zijn, noch inbreuk maken op rechten van
enige derde.
20.4 Indien KH-Rentals dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de Huurder KH-Rentals desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de huurder uitvoering geeft aan diens verplichtingen op grond van de AVG.
20.5 Huurmaterieel kan zijn uitgerust met geo-lokalisatiesystemen en/of trackers ten behoeve van de bestrijding van diefstal en fraude. Verzamelde
locatiegegevens zijn niet voor derden inzichtelijk, maar kunnen door KH-Rentals wel worden gebruikt als bewijs in geval van diefstal, verduistering en fraude.

© Krommenhoek Rentals BV / Krommenhoek Plastics – Versie 10/23